Policy

Alkohol och drogpolicy

Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse. Trafikskolan ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som förebyggare i arbetet med att påverka unga trafikanters attityd till alkohol och droger. Detta policydokument ska vägleda trafikskolan i detta arbete. Policyn omfattar trafikskolans hela personal och alla som slutit avtal med trafikskolan i frågan.
Kund som konstaterats bryta mot trafikskolans krav skall få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt eventuella missbruk.
Anställd som konstaterats bryta mot företagets krav skall få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt eventuella missbruk.
 
I vår organisation är ingen drog- eller alkoholpåverkad, eller är berörd av följdeffekter av påverkan, på tid avsedd för arbete. Med droger, även dopingpreparat, avses läkemedel för annat än medicinskt bruk.
 
Mål i undervisningen
  • Skolans kunder och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från förekomst av alkohol och andra droger.
  • Skolans kunder ska under sin tid på trafikskolan erbjudas sådan utbildning om alkohol och andra drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.

Arbetsmiljö- och trakasseripolicy

Här förespråkar vi en hälsosam och säker arbetsmiljö, i enhet med nationella standarder. Arbetsplatsen ser till att ha en behaglig temperatur och ljudnivå för de anställda, samt en funktionell ventilation, ordentligt med belysning, rena toaletter, rent dricksvatten, och hygieniskt utrymme för matförvaring. Information till anställda om utbildning rörande säkerhet, som innefattar tydligt markerade nödutgångar, ej blockerade utgångar, första hjälpen utrustning, brandsläckare och återsamlingsplats.
 
Kunderna, och vi som arbetar på Trafikhuset Avesta, ska behandla och behandlas med respekt gentemot varandra. Diskriminering får inte förekomma under några omständigheter, varken på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller annan grund. Vi står inte för någon form av mutor eller utpressning.
Olämpliga erbjudanden, närmanden eller sexuella anspelningar, både verbalt och fysiskt, accepteras ej. Detta gäller både lärare - elev och elev - lärare och är grund till uppsägning för anställd alternativt avslutande av utbildning för elev på denna trafikskola.
Där grund till polisanmälan finns kommer polisanmälan göras. I form av händelse SKA trafikskolans ledning/utbildningsledare informeras.

miljöpolicy

Vår miljöpolicy är att sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Men den ska också
utbilda miljömedvetna framtida trafikanter. Därför vill vi utöva ett ständigt förbättringsarbete inom detta område. Vi följer naturligtvis gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.
 
Vi vill reducera den negativa miljöpåverkan genom att:
  • Utbilda våra elever i ett körsätt som ger minsta möjliga utsläpp av farliga ämnen samt ser till att du som framtida trafikant får en bättre förståelse att körsättet har betydelse för miljön.

  • Hela tiden ledas av våra egna miljömål med minskningar av användandet av fossila drivmedel.
  • Se till att vi väljer leverantörer och samarbetspartners där vi väger samman miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet.
  • Rationalisera vår energiförbrukning och arbeta för en god resurshushållning.
  • Hela tiden ta steg mot att kunna hjälpa eleven till en framtida bättre miljöanpassad bilkörning.